دسته بندی:

امروزرسانه ها یکی از مؤثرترین ابزارهای قدرت هستند

رضا صفری: امروزرسانه ها یکی از مؤثرترین ابزارهای قدرت هستند رئیس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان گفت: امروز رسانه ها نقش مهمی بر عهده دارند زیرا در مؤلفه‌های قدرت مدیریت ادامه خبر

منتشر شده در