دسته بندی:

اجرای عملیات ساماندهی و بهسازی بلوار کارگر شهر فلاورجان

اجرای عملیات ساماندهی و بهسازی بلوار کارگر شهر فلاورجان دنیای اسراربه نقل از روابط عمومی شهرداری  و شورای اسلامی شهر فلاورجان، با توجه به اهمیت بلوار کارگر و مجموعه ادارات ادامه خبر

منتشر شده در