جلوگیری از چاپ ۶۰ هزار متر مربع بنر در راستای حفظ محیط زیست با تغییر رویکرد در موضوع تبلیغات شهری

جلوگیری از چاپ ۶۰ هزار متر مربع بنر در راستای حفظ محیط زیست با تغییر رویکرد در موضوع تبلیغات شهری

جلوگیری از چاپ ۶۰ هزار متر مربع بنر در راستای حفظ محیط زیست با تغییر رویکرد در موضوع تبلیغات شهری   به گزارش دنیای اسرار:معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با بیان اینکه در ایستگاههای اتوبوس شهری اصفهان همواره تبلیغات شهری به صورت مستمر در قالب چاپ و نصب بنر انجام می