دسته بندی:

آب شرب شهر اصفهان سالم و هیچ گونه عامل میکربی و ویروسی ندارد

روابط عمومی آبفا اصفهان: آب شرب شهر اصفهان سالم و هیچ گونه عامل میکربی و ویروسی ندارد. به گزارش دنیای اسرار:در پاسخ به شایعات و شبهات منتشر شده در بعضی ادامه خبر

منتشر شده در