آب شرب شهر اصفهان سالم و هیچ گونه عامل میکربی و ویروسی ندارد

آب شرب شهر اصفهان سالم و هیچ گونه عامل میکربی و ویروسی ندارد

روابط عمومی آبفا اصفهان: آب شرب شهر اصفهان سالم و هیچ گونه عامل میکربی و ویروسی ندارد. به گزارش دنیای اسرار:در پاسخ به شایعات و شبهات منتشر شده در بعضی از شبکه های مجازی در خصوص آلودگی آب شرب شهر اصفهان بنی طبا مدیر روابط عمومی آبفا استان اصفهان گفت : به اطلاع مشترکین عزیز