دسته بندی:

یکی از علل مهم مرگ و میر و ناتوانی سکته مغزی است که امروزه می توان گفت” سکته مغزی قابل درمان است”

رییس درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: یکی از علل مهم مرگ و میر و ناتوانی سکته مغزی است که امروزه می توان گفت” سکته مغزی قابل درمان است”  دنیای اسرار: ادامه خبر

منتشر شده در