«بی آرتی» از سه راه درچه به خیابان شمس آبادی می رسد/ اجرای طرح محدوده ترافیک و طرح پارک حاشیه ای هوشمند تا آذرماه جاری

«بی آرتی» از سه راه درچه به خیابان شمس آبادی می رسد/ اجرای طرح محدوده ترافیک و طرح پارک حاشیه ای هوشمند تا آذرماه جاری

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان: «بی آرتی» از سهراه درچه به خیابان شمس آبادی می رسد/ اجرای طرح محدوده ترافیک و طرح پارک حاشیه ایهوشمند تا آذرماه جاری معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: بعد از ساخت سه خط «بی آرتی»، محور بعدی خط «بی آر تی» در شهر