دسته بندی:

تجاری سازی و حل مشکلات جامعه با استفاده از نتایج تحقیقات، رویکرد اصلی دانشگاه‌های آزاد اسلامی

تجاری سازی و حل مشکلات جامعه با  استفاده از نتایج تحقیقات، رویکرد اصلی دانشگاه‌های آزاد اسلامی دنیای اسرار:رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد اصفهان: اجرای طرح های پژوهشی با ادامه خبر

منتشر شده در