دسته بندی:

چهارمین مراسم تحلیف مهندسان استان اصفهان طی هفته جاری برگزار می شود

چهارمینمراسم تحلیف مهندسان استان اصفهان طی هفته جاری برگزار می شود چهارمین مراسم تحلیف و اتیان سوگند با هدف آموزش باید ها و نبایدها در صنعت ساختمان که رعایت آنها ادامه خبر

منتشر شده در