دسته بندی:

تخفیف شهرداری به مستاجران و پیمانکاران متاثر از کرونا

مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان خبر داد: تخفیف شهرداری به مستاجران و پیمانکاران متاثر از کرونا  به گزارش دنیای اسرار:مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان گفت: براساس تصمیم کمیته اقتصادی مقابله با کرونا ادامه خبر

منتشر شده در