تخفیف شهرداری به مستاجران و پیمانکاران متاثر از کرونا

تخفیف شهرداری به مستاجران و پیمانکاران متاثر از کرونا

مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان خبر داد: تخفیف شهرداری به مستاجران و پیمانکاران متاثر از کرونا  به گزارش دنیای اسرار:مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان گفت: براساس تصمیم کمیته اقتصادی مقابله با کرونا در شهرداری اصفهان، بخش زیادی از مستاجران اماکن در اختیار شهرداری و پیمانکاران این مجموعه که تحت تاثیر شرایط کرونایی قرار گرفته اند، مشمول تخفیف