دسته بندی:

برای شکست کرونا، مجازی تفریح کنید

به گزارش دنیای اسرار:معاونت ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان که یکی از بخش‌های فعال این سازمان در نوروز هر سال بود، امسال و در مقابل مهمان ناخوانده‌ای ادامه خبر

منتشر شده در