مهارت های انسانی، فنی و ادراکی سه مهارت ضروری یک مدیر

مهارت های انسانی، فنی و ادراکی سه مهارت ضروری یک مدیر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان؛ مهارت های انسانی، فنی و ادراکی سه مهارت ضروری یکمدیر به گزارش دنیای اسرار، طی مراسمی که با حضور مدیرعامل، معاونین وی و جمعی از کارکنان برگزار شد، با قرائت حکمی از سوی مهندس علوی مدیرعامل شرکت، محمدعلی کرامتی تودیع و شهرام شفیعی بعنوان سرپرست جدید این امور معرفی و

تودیع و معارفه رئیس امور قراردادهای شرکت گاز استان اصفهان

تودیع و معارفه رئیس امور قراردادهای شرکت گاز استان اصفهان

تودیع و معارفه رئیس امور قراردادهای شرکت گازاستان اصفهان طی حکمی، رئیس امور حقوقی شرکت با حفظ سمت سرپرست امور قراردادها شد. به گزارش دنیای اسرار، مراسم تودیع و معارفه سرپرست امور قراردادهای شرکت گاز استان اصفهان با حضور مدیرعامل، معاونین، جمعی از روسای سایر واحدها و کارکنان امور قراردادها برگزار شد. در این مراسم

خدمتی که برای رضای خدا و مردم انجام شده باشد، ماندگار می شود

خدمتی که برای رضای خدا و مردم انجام شده باشد، ماندگار می شود

مهندس علوی در مراسم تودیع ومعارفه روسای جدید ادارات گاز مناطق ۳و ۶ گفت: خدمتی که برای رضای خدا و مردمانجام شده باشد، ماندگار می شود با حضور مدیرعامل، معاونین و تعدادی از مدیران شرکت گاز استان اصفهان مراسم تودیع و معارفه روسای ادارات گاز مناطق سه و شش اصفهان و  تقدیر از رئیس واحد