دسته بندی:

ذوب آهن اصفهان با اقدامات خود در صنعت کشور می درخشد

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت : ذوب آهن اصفهان با اقدامات خود در صنعت کشور می درخشد دنیای اسرار :دکتربرات قبادیان معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، ادامه خبر

منتشر شده در