دسته بندی:

فرآیندهای شهرداری اصلاح می شود/ گام های شهرداری اصفهان در راستای تکریم ارباب رجوع

بررسی آیین نامه تکریم شهرداری اصفهان فرآیندهای شهرداری اصلاح می شود/ گام های شهرداری اصفهان در راستای تکریم ارباب رجوع جلسه بررسی بازنگری آیین نامه تکریم شهرداری اصفهان به منظور ادامه خبر

منتشر شده در