توسعه و تقویت گازرسانی به گلخانه های تیران و کرون

توسعه و تقویت گازرسانی به گلخانه های تیران و کرون

دردیدار با فرماندار شهرستان تیران و کرون مطرح شد؛ توسعهو تقویت گازرسانی به گلخانه های تیران و کرون به گزارش دنیای اسرار،سید مصطفی علوی در دیدار با حججی فرماندار شهرستان تیران ضمن برگزاری مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره گاز شهرستان تیران، بیان داشت: با توجه به تقاضاهای زیاد گلخانه داران این شهرستان برای توسعه