ارتباطات بیش از آنکه در سازمانها کاربرد داشته باشد جامعه ما را به سر منزل مقصود خواهد رساند

ارتباطات بیش از آنکه در سازمانها کاربرد داشته باشد جامعه ما را به سر منزل مقصود خواهد رساند

ارتباطات بیش از آنکه در سازمانها کاربرد داشته باشد جامعه ما را به سر منزل مقصود خواهد رساند. به گزارش دنیای اسرار:ارتباطات فراتر از سازمان و روابط عمومی قدرت حل مشکلات فردی و اجتماعی را برای ما فراهم نموده است ما بدون وجود یک ارتباط پایدار و بهینه و فرآیند ارتباط بین فردی مطلوب نخواهیم