چهارمین هفته از” جشنواره تابستانی شهرمن، خانه من ”  با موضوعیت”فرهنگ شهری و شهرنشینی” درفلاورجان برگزار شد.

چهارمین هفته از” جشنواره تابستانی شهرمن، خانه من ” با موضوعیت”فرهنگ شهری و شهرنشینی” درفلاورجان برگزار شد.

چهارمین هفته از” جشنواره تابستانی شهرمن، خانه من ” با موضوعیت”فرهنگ شهری و شهرنشینی” درفلاورجان برگزار شد. چهارمین هفته از” جشنواره تابستانی شهرمن، خانه من ”  با حضور معاون مالی اداری شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، شهروندان شهر فلاورجان با موضوعیت”فرهنگ شهری و شهرنشینی” برگزار شد.به گزارش دنیای اسرار؛مراسم  جشن پس از اقامه نماز جماعت