دسته بندی:

یکی از عوامل موثر درکاهش مصرف سرانه آب در اصفهان اجرای برنامه های متنوع فرهنگی است

در اولین برنامه از دهمین جشنواره نخستین واژه آب اعلام شد: یکی از عوامل موثر درکاهش مصرف سرانه آب در اصفهان اجرای برنامه های متنوع فرهنگی است دنیای اسرار:مدیر روابط ادامه خبر

منتشر شده در