مشارکت ذوب آهن اصفهان در جشن گلریزان کمیته امداد امام خمینی (ره)

مشارکت ذوب آهن اصفهان در جشن گلریزان کمیته امداد امام خمینی (ره)

مشارکت ذوب آهن اصفهان در جشن گلریزان کمیته  امداد امام خمینی (ره) به گزارش دنیای اسرار:ذوب آهن اصفهان و شرکت های همکار و تابعه از جمله ، پویش بازرگان ، پویش ساخت ، دوارت ، تارابگین و پویش معادن به نیازمندان در جشن گلریزان کمیته امداد امام خمینی ( ره) اصفهان مبلغ یازده میلیارد ریالی