سیاست شرکت آبفا جیره بندی آب شرب در اصفهان نیست

سیاست شرکت آبفا جیره بندی آب شرب در اصفهان نیست

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان گفت: سیاست شرکت آبفا استان اصفهان جیره بندی آب نبوده است و این امر در صورت مدیریت مصرف تحقق می یابد.  به گزارش دنیای اسرار:ناصر اکبری در خصوص خبرهای منتشره مبنی بر احتمال جیره بندی آب در اصفهان اظهار کرد: متاسفانه بارش ها در شرایط