جشنواره فواره شادی در بناهای تاریخی منطقه سه برگزار می شود/ اجرای ویژه برنامه «تاب ستانه» ۲۹ مرداد در میدان نقش جهان

جشنواره فواره شادی در بناهای تاریخی منطقه سه برگزار می شود/ اجرای ویژه برنامه «تاب ستانه» ۲۹ مرداد در میدان نقش جهان

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان: جشنواره فوارهشادی در بناهای تاریخی منطقه سه برگزار می شود/ اجرای ویژه برنامه «تاب ستانه» ۲۹ مرداددر میدان نقش جهان  مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: برنامه های فواره شادی برای معرفی اماکن تاریخی به نسل جدید در بناهای تاریخی این منطقه و به مناسبت اعیاد قربان و غدیر اجرا