امکان انتخاب محل اسکان مسافران نوروزی قبل از ورود به اصفهان فراهم شد.

امکان انتخاب محل اسکان مسافران نوروزی قبل از ورود به اصفهان فراهم شد.

امکان انتخاب محل اسکان مسافران نوروزی قبل از ورود به اصفهان فراهم شد. به گزارش دنیای اسرار رئیس ستاد خدمات نوروزی شهر اصفهان: پیش بینی می شود در ایام نوروز روزانه ۱۸۰ هزار مسافر در اصفهان اسکان داده شوند.رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به بازگشایی زاینده رود