دسته بندی:

دانشگاه اصفهان آماده استقبال از ۶۰۰ مهمان جشنواره ملی حرکت است

دانشگاه اصفهان آماده استقبال از ۶۰۰ مهمان جشنواره ملی حرکت است دبیر جشنواره ملی حرکت گفت : دانشگاه اصفهان آماده استقبال و میزبانی از حدود ۶۰۰ مهمان داخلی و خارجی ادامه خبر

منتشر شده در