دانشگاه اصفهان آماده استقبال از ۶۰۰ مهمان جشنواره ملی حرکت است

دانشگاه اصفهان آماده استقبال از ۶۰۰ مهمان جشنواره ملی حرکت است

دانشگاه اصفهان آماده استقبال از ۶۰۰ مهمان جشنواره ملی حرکت است دبیر جشنواره ملی حرکت گفت : دانشگاه اصفهان آماده استقبال و میزبانی از حدود ۶۰۰ مهمان داخلی و خارجی شرکت کننده در یازدهمین دوره این جشنواره است. یازدهمین جشنواره ملی حرکت با هدف ایجاد پیوند بیشتر انجمن های علمی دانشگاه ها با بخش های