بازنگری طرح های جامع شهری با نگاه مسئله محور/کاهش بروکراسی اداری خواسته و هدف ما

بازنگری طرح های جامع شهری با نگاه مسئله محور/کاهش بروکراسی اداری خواسته و هدف ما

پایگاه خبری دنیای اسرار مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان: بازنگری طرح های جامع شهری با نگاه مسئله محور/کاهش بروکراسی اداری خواسته و هدف ما نگاه به طرح های جامع نگاه سابق نیست، این طرح های جدید مسئله محور خواهند بود و با نگاه به مسائل و مشکلات جدید شهر و شناسایی این مشکلات، راهکار ارائه خواهند