عطر حرم رضوی در خانه ارتباطات  طنین انداز شد

عطر حرم رضوی در خانه ارتباطات طنین انداز شد

عطر حرم رضوی در خانه ارتباطات  طنین انداز شد به گزارش دنیای اسرار:مدیرعامل خانه ارتباطات گفت : در جامعه امروز ما تکنولوژی بیش از دنیای غرب به کارگرفته شده و تنها با تکیه بر سنت اهل بیت می توان به همبستگی اجتماعی دست یافت چرا که آنها انسان هایی ارتباطی و کامل هستند که شیوه