اجرای طرح های زیباسازی در محله کمتر برخوردار حصه/ خیابان هفت تیر بعد از ۳۰ سال آزادسازی شد/ احداث رینگ چهارم تاثیر مستقیمی بر توسعه محله حصه دارد

اجرای طرح های زیباسازی در محله کمتر برخوردار حصه/ خیابان هفت تیر بعد از ۳۰ سال آزادسازی شد/ احداث رینگ چهارم تاثیر مستقیمی بر توسعه محله حصه دارد

مدیر منطقه ۱۰شهرداری اصفهان: اجرای طرح های  زیباسازی در محله کمتر برخوردار حصه/ خیابان هفت تیر بعد از ۳۰ سال آزادسازی شد/احداث رینگ چهارم تاثیر مستقیمی بر توسعه محله حصه دارد مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: از بودجه ۱۱۰ میلیارد تومانی منطقه ۱۰ اصفهان در سالجاری ۳۶ درصد صرف آزادسازی برای اجرای طرح های