گردهمایی مدیران کل منابع طبیعی وآبخیزداری منطقه یک کشور دراصفهان برگزار شد

گردهمایی مدیران کل منابع طبیعی وآبخیزداری منطقه یک کشور دراصفهان برگزار شد

گردهمایی مدیران کل منابع طبیعی وآبخیزداری منطقه یک کشور دراصفهان برگزار شد پایگاه خبری دنیای اسرار:با حضور معاون برنامه ریزی ، توسعه مدیریت ومنابع وتنی چند از مدیران ستادی سازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری کشور ومدیران کل منابع طبیعی وآبخیزداری یک کشور دراصفهان برگزار شد .رامین میرزایی معاون برنامه ریزی ، توسعه مدیریت ومنابع دراین