دسته بندی:

کسب رتبه اول یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان/معرفی فرماندهی یگان حفاظت از اراضی

یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اجرای ۸۲ فقره احکام قطعی قضایی حائز رتبه نخست کشوری شد. به گزارش دنیای اسرار، علیرضا قاری قرآن ادامه خبر

منتشر شده در