دسته بندی:

بیش از ۲۲ هزار نفر بدون پرداخت حق بیمه دفترچه بیمه سلامت دریافت کردند.

به گزارش دنیای اسرار : مدیرکل بیمه سلامت استان با بیان اینکه حدود ۴۵ هزار نفر در سامانه ارزیابی وسع ثبت نام کردند گفت: این خانواده ها برای دریافت خدمات ادامه خبر

منتشر شده در