تفویض اختیار به استان جهت تشکیل مرکز مقتدر نزدیک به اجرا در امر بازآفرینی شهری/ بهره برداری از حمام قاضی با کاربری اصلی

تفویض اختیار به استان جهت تشکیل مرکز مقتدر نزدیک به اجرا در امر بازآفرینی شهری/ بهره برداری از حمام قاضی با کاربری اصلی

معاون وزیر راه وشهرسازی دراستان اصفهان مطرح کرد؛ تفویض اختیار به استان جهت  تشکیل مرکز مقتدر نزدیک به اجرا در امر بازآفرینی شهری/ بهره برداری از حمام قاضی  با کاربری اصلی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در جریان سفر خود به استان اصفهان با بازدید از محلات هدف بازآفرینی شهری اصفهان بر وجود مرکز مقتدر