آشنایی با “سامانه های حمل و نقل فضایی” در نشست باشگاه نجوم اصفهان

آشنایی با “سامانه های حمل و نقل فضایی” در نشست باشگاه نجوم اصفهان

آشنایی با “سامانه های حمل و نقل فضایی” در نشست باشگاه نجوم اصفهان به گزارش دنیای اسرار:۱۹۶ اُمین نشست باشگاه نجوم اصفهان با محوریت”سامانه های حمل و نقل فضایی“، ۲۴ مهرماه در کتابخانه مرکزی برگزار می شود. مرکز نجوم ادیب وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در ۱۹۶ اُمین نشست باشگاه نجوم اصفهان