بهترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران ایجاد یک حکومت الهی بر مبنای فقه شیعی بود

بهترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران ایجاد یک حکومت الهی بر مبنای فقه شیعی بود

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان: بهترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران ایجاد یک حکومت الهی بر مبنای فقه شیعی بود مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان گفت: بهترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران ایجاد یک حکومت الهی بر مبنای فقه شیعی بود و این بسیار ارزشمند است. به گزارش  دنیای اسراربه نقل ازروابط عمومی مدیریت حوزه