انعقاد تفاهم نامه میان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان و نظام مهندسی ساختمان برای تصفیه و بازچرخانی آب خاکستری در ساختمان‌ها

انعقاد تفاهم نامه میان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان و نظام مهندسی ساختمان برای تصفیه و بازچرخانی آب خاکستری در ساختمان‌ها

انعقاد تفاهم نامه میان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان ونظام مهندسی ساختمان برای تصفیه و بازچرخانی آب خاکستری در ساختمان‌ها به گزارش دنیای اسرار:شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان،پروژه تصفیه و بازچرخانی آب خاکستری در ساختمان‌ها را در دستور کار قرارداد . مدیرعامل شرکت آب