دسته بندی:

استقرار درگاه میز خدمات الکترونیک در وب سایت شرکت برق منطقه ای اصفهان

در راستای تحقق دولت الکترونیک ، بهبود ارائه خدمات و کم شدن مراجعات ارباب رجوع به شرکت ، میز خدمات الکترونیک صنعت برق در وبسایت شرکت برق منطقه ای اصفهان ادامه خبر

منتشر شده در