دسته بندی:

اعلام نتایج یافته های مطالعاتی آلاینده های شهر اصفهان/بخش زیادی از میزان آلاینده های خطرناک مربوط به اتوبوس هاست

رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر اصفهان خبر داد: اعلام نتایج یافته های مطالعاتی آلاینده های شهر اصفهان/بخش زیادی از میزان آلاینده های خطرناک مربوط به اتوبوس هاست اصفهان_عضو شورای ادامه خبر

منتشر شده در