دسته بندی:

استقرار ۴۲۰ ایستگاه سامانه پایش فشار شبکه آب در استان اصفهان

در راستای سازگاری با کم آبی صورت گرفت: استقرار ۴۲۰ ایستگاه سامانه پایش فشارشبکه آب در استان اصفهان دنیای اسرار:شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به منظور سازگاری با کم ادامه خبر

منتشر شده در