دسته بندی:

جلسه دیدار نوروزی مسئولین هیئتهای مذهبی خوراسگان بامسئولین شهری ونیروهای نظامی وانتظامی درسال۹۸

جلسه دیدار نوروزی مسئولین هیئتهای مذهبی خوراسگان بامسئولین شهری ونیروهای نظامی وانتظامی درسال۹۸ به گزارش دنیای اسرار:(دستورکار:ارائه گزارش موضوعات شهری واقدامات کمک رسانی به مناطق سیل زده کشور)سخنرانان-آقای جعفری رئیس ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

تجاری سازی و حل مشکلات جامعه با استفاده از نتایج تحقیقات، رویکرد اصلی دانشگاه‌های آزاد اسلامی

تجاری سازی و حل مشکلات جامعه با  استفاده از نتایج تحقیقات، رویکرد اصلی دانشگاه‌های آزاد اسلامی دنیای اسرار:رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد اصفهان: اجرای طرح های پژوهشی با ادامه خبر

منتشر شده در