دسته بندی:

پیشرفت ۶۰ درصدی ساماندهی باند غربی خیابان پرستار

شاطوری خبرداد : پیشرفت ۶۰ درصدی ساماندهی باند غربی خیابان پرستار مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان از پیشرفت ۶۰ درصدی فاز دوم خیابان پرستار( باند غربی ) خبر داد و ادامه خبر

منتشر شده در