دسته بندی:

افتتاح دفتر همکاری مشترک ذوب آهن اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی

باحضور دکتر محمد مهدی طهرانچی صورت گرفت افتتاحدفتر همکاری مشترک ذوب آهن اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی به گزارش دنیای اسرار:دکتر محمد مهدی طهرانچی عضو هیات امنا و رئیس دانشگاه ادامه خبر

منتشر شده در