دسته بندی:

بازی یک فعالیت‌ ناب انسانی است

معاون علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی اصفهان: یکی از ویژگی‌های مهم بازی‌های بومی محلی تحکیم ارزش‌ها و فرهنگ در جامعه است. به گزارش دنیای اسراربه نقل از روابط عمومی هیئت ادامه خبر

منتشر شده در