«گل» سلول های مغز را از بین می برد

«گل» سلول های مغز را از بین می برد

پایگاه خبری دنیای اسرار «گل» سلول های مغز را از بین می برد  معاون آموزش و پژوهش دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی گفت: پایین بودن سطح آگاهی جامعه در زمینه عوارض حشیش و گل موجب گسترش مصرف این مواد شده که هر دو ، سلول های مغز را از بین می برند. دنیای