دسته بندی:

یک پدر و آغوشی به وسعت ۱۰ هزار فرزند/ امروز نیازمند ورود گام های مهربان و دل های مسئول خیرین هستیم نه فقط کمک های مالی

گزارشی از همایش بخشش ها و بخشنده ها، یک پدر و آغوشی به وسعت ۱۰ هزار فرزند/ امروز نیازمند ورود گام های مهربان و دل های مسئول خیرین هستیم نه ادامه خبر

منتشر شده در