دسته بندی:

اصفهان در رتبه سوم صنایع سبز قرار دارد

اصفهان در رتبه سوم صنایع سبز قرار دارد مدیرکل محیط زیست استان اصفهان:کمبود اعتبارات مانع تحقق طرح های زیست محیطی در استان است. دنیای اسرار:مدیرکل محیط زیست استان اصفهان: با ادامه خبر

منتشر شده در