دسته بندی:

ثبت نام ۵۷داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی در روز ششم نهایی شد

ثبت نام ۵۷داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی در روز ششم نهایی شد در مجموع ۵۷ داوطلب در روز ششم در حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان با مراجعه به فرمانداری اصفهان و ادامه خبر

منتشر شده در