نوسازی دبستان عدالت روستای چم نور به همت گروه جهادی ذوب آهن اصفهان

نوسازی دبستان عدالت روستای چم نور به همت گروه جهادی ذوب آهن اصفهان

در راستای مسئولیت اجتماعی صورت گرفت : نوسازی دبستان عدالت روستای چم نور به همت گروه جهادی ذوب آهن اصفهان به گزارش دنیای اسرار:با همت گروه جهادی شهید جوادی بسیج ذوب آهن، دبستان عدالت روستای چم نور از توابغ بخش باغبادران نوسازی شد. طی آیینی با حضور محمدی بخشدار باغبادران ، سرهنگ مهران مختاری فرمانده