دسته بندی:

جریمه سنگین برای پیمانکاران متخلفی که استفاده از ماسک و دستکش را برای کارگران جدی نمی گیرند

رئیس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان: جریمه سنگین برایپیمانکاران متخلفی که استفاده از ماسک و دستکش را برای کارگران جدی نمی گیرند رئیس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: تاکید ادامه خبر

منتشر شده در