حرف زدن در مورد واقعیتهای ایدز هنوز هم تابوست

حرف زدن در مورد واقعیتهای ایدز هنوز هم تابوست

حرفزدن در مورد واقعیتهای ایدز هنوز هم تابوست خودسوزی دختر قرمز به گزارش دنیای اسرار:چادر سیاهی به سر کرده بود و روسری آبی. خیلی ها در مورد  خودسوزی دختر آبی واکشن نشان دادند، اعتراض کردند، مقاله نوشتند و ورزشگاه را تحریم کردند. اما در این شلوغی های سوختن دختر آبی،  سوختن زنهای روسری آبی با

افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی برابربا افزایش خطاهای  پزشکی

افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی برابربا افزایش خطاهای پزشکی

دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور: افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی برابربا افزایش خطاهای  پزشکی به گزارش دنیای اسرار:محسن مصلحی دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشوردر نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک روز خبرنگار  اظهار کرد: با طرح دوفوریتی برای افزایش دو برابری دانشجویان پزشکی مواجه هستیم که معایب زیادی برای آن قابل طرح است،