دسته بندی:

حضور مدیر مخابرات منطقه اصفهان در شهرستان کاشان

مدیر مخابرات منطقه اصفهان، به دعوت استاندار استان در جلسه ویژه ایجاد زیرساخت های مورد نیاز منطقه ویژه اقتصادی کاشان در اتاق بازرگانی این شهرستان حضور یافت. به گزارش  دنیای ادامه خبر

منتشر شده در