حضور مدیر مخابرات منطقه اصفهان در شهرستان کاشان

حضور مدیر مخابرات منطقه اصفهان در شهرستان کاشان

مدیر مخابرات منطقه اصفهان، به دعوت استاندار استان در جلسه ویژه ایجاد زیرساخت های مورد نیاز منطقه ویژه اقتصادی کاشان در اتاق بازرگانی این شهرستان حضور یافت. به گزارش  دنیای اسرار، اسماعیل قربانی در این جلسه ضمن تشریح آخرین وضعیت ارتباطی شهرستان کاشان، از آمادگی مخابرات برای تامین زیرساختهای ارتباطی در راستای ایجاد منطقه ویژه