دسته بندی:

درراستای توانمندسازی نیروهای شرکت ملی گاز استان اصفهان صورت پذیرفت: برگزاری جلسه آموزشی بهینه سازی موتورخانه های خانگی توسط مرکزبرادران خمینی شهر…

به گزارش  دنیای اسرار، عبدالرضا زمانی رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای برادران خمینی شهر درتکمیل این خبرافزود: در راستای توانمند سازی نیروهای شرکت ملی گاز استان اصفهان، جلسه آموزشی ادامه خبر

منتشر شده در