دسته بندی:

۱۰۰۰ مشترک در امور برق شمال غرب برق دارشدند

۱۰۰۰مشترک در امور برق شمال غرب  برق دارشدند کیفیت بالای برق رسانی در خانه های کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به گزارش دنیای اسرار:مهندس داریوش باروتی مدیر امور برق شمال ادامه خبر

منتشر شده در